Διδακτορικές Σπουδές

Οι Διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

Το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνεται και λειτουργεί καταρχήν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του email: afan@hmu.gr, απαραίτητα τα παρακάτω:
1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (παρακάτω η φόρμα της αίτησης)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής το οποίο κατ’ ελάχιστον περιέχει:
i. Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής.
ii. Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας εκπόνησης της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής.
iii. Περιγραφή του σκοπού της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και των επιμέρους στόχων αυτής.
iv. Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί.
v. Τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό (λογισμικό ή υλικό) και άλλα εξειδικευμένα υλικά και αναλώσιμα και πως εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτά.
vi. Ενδεικτική βιβλιογραφία.
vii. Προσδοκώμενα αποτελέσματα.
viii. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.
 

Όλα τα παραπάνω θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email: afan@hmu.gr.

Σε περίπτωση θετικής απάντησης από το Tμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, θα πρέπει να προσκομίσετε συμπληρωματικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα, με συνημμένα τα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που αναφέρονται σε αυτό, π.χ. επαγγελματικής εμπειρίας, αντίγραφα δημοσιεύσεων ή εργασιών εφόσον υπάρχουν κλπ.

2. Τίτλοι σπουδών.

3. Αντίγραφο αναγνώρισης τίτλου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εάν χρειάζεται)

4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων.

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

6. Αντίγραφο πιστοποιητικού ξένης γλώσσας.

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού

Γραμματεία Τμήματος
Τ.Κ. 710 04 Ηράκλειο – Κρήτη
Τηλ: +30 2810 379613,9679 Fax: 2810 379638
Email: afan@hmu.gr (κα. Αφροδίτη Φανουράκη)
Web: https://www.hmu.gr/bat/

Μετάβαση στο περιεχόμενο